ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม / Register Activity
วันที่ซื้อ/ Purchase Date :
รุ่นสินค้าที่ซื้อ/ Model: *
หมายเลขเครื่อง/ Serial_no :
* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาใส่หมายเลขเครื่องให้ถูกต้อง ครบถ้วน / Please input the serial number correctly.
ชื่อ/ Firstname: *
นามสกุล/ Lastname:
*
ที่อยู่ /Address : *
จังหวัด/ Province : *
เบอร์โทร/ Phone No:
อีเมลล์ / Email :
ร้านที่ซื้อ/ Shop Name : * เฉพาะ Makro เท่านั้น / Makro Only.
ชื่อพนักงานขาย/ PC name : (ถ้ามี / if there..)
แนบรูปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ Attach Invoice picture :
* กรุณาแนบใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เพื่อประโยชน์ของท่าน / please attach file invoice.
กรอกอักษรตามภาพ/ Input 4 charectors in picture :

วิธีการเล่น :
  ให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลทั่วไปที่ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโทรทัศน์ทุกรุ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ACONATIC” ของบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) จากห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (makro) ทุกสาขาทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมรายการ “Aconatic Fair Makro Promotion All Store” ภายในระยะเวลาร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 หมดเขตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ที่กำหนด www.aconatic.com โดยทำการแสกน QR Code ณ จุดจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (makro)ตามลิงค์ http://www.aconatic.co.th/activity/member/registry.php โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และให้ผู้ร่วมกิจกรรมกรอกชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจนลงบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลุ้นรับรางวัล เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนจำนวนสิทธิที่ได้รับ โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดต่อไป
สถานที่จับรางวัล :
  จับรางวัล ณ บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ระยะเวลาการเล่น :
  เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กันยายน 2562 หมดเขต วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กำหนดจับรางวัล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. (โดยมีกำหนดจับรางวัล 1 ครั้ง )
ประกาศผลรางวัล :
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเวลา 15.00 ถึง 18.00 น. ผ่านทาง Facebook : ACONATIC WORLD
รายละเอียดสิ่งของรางวัล :
 1. รางวัลที่ 1 TV ACONATIC 55 นิ้ว รุ่น 55RS541AN จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 12,900 บาท รวมมูลค่า 25,800 บาท
 2. รางวัลที่ 2 TV ACONATIC 49 นิ้ว รุ่น 49US533AN จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 9,990 บาท รวมมูลค่า 29,970 บาท
 3. รางวัลที่ 3 TV ACONATIC 43 นิ้ว รุ่น 43HD511AN จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 6,900 บาท รวมมูลค่า 34,500 บาท
 4. รางวัลที่ 4 ลำโพงบลูทูธ รุ่น AN-2000BT จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 790 บาท รวมมูลค่า 7,900 บาท
 5. รางวัลที่ 5 ลำโพงบลูทูธ รุ่น AN-SP250K จำนวน 10 รางวัล ราคาต่อเครื่อง 590 บาท รวมมูลค่า 5,900 บาท
 • รางวัลรวมของรางวัลตลอดกิจกรรมจำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 104,070 บาท (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
 • *หมายเหตุ: ราคาสิ่งของรางวัลข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 20 กันยายน 2562
 • เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล :
  1. ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นถือเป็นผู้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลในครั้งนี้โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคคลทั่วไปที่ ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทโทรทัศน์ทุกรุ่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ACONATIC” ของบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) จากห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (makro) ทุกสาขาทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมรายการ “Aconatic Fair Makro Promotion All Store” ภายในระยะเวลาร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 หมดเขตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ที่กำหนด www.aconatic.com โดยทำการสแกน QR Code ณ จุดจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร (makro)ตามลิงค์ http://www.aconatic.co.th/activity/member/registry.php โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และให้ผู้ร่วมกิจกรรมกรอกชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์อย่างชัดเจนลงบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เพื่อลุ้นรับรางวัล
  2. บริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ร่วมกิจกรรมลงบนกระดาษและตัดเป็นชิ้นส่วนจำนวนสิทธิที่ได้รับ โดยจะรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัลหาผู้โชคดีตามวันเวลา และสถานที่ ที่กำหนดต่อไป
  3. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองสำหรับกรณีที่ผู้โชคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4. ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดกิจกรรมรายการเท่านั้น
  5. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลโดยคิดจากราคา ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 (วันเริ่มกิจกรรม) ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับและคืน เปลี่ยนมือ โอน หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดและขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนที่ตรงตามที่ระบุเว็ปไซต์เท่านั้น
  7. บริษัทฯ จะเป็นผู้ติดต่อผู้โชคดีให้มารับรางวัลตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โดยผู้โชคดีที่ติดต่อขอรับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับหรือไม่สามารถติดต่อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีรายนั้นสละสิทธิ์ในการรับรางวัลดังกล่าวและมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป และหากผู้โชคดีสำรองไม่มารับภายใน 30 วัน บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
  8. พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ หรือบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรายการนี้ได้
  9. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  10. ประกาศผลรางวัล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00-18.00 น. ผ่านทาง Facebook: ACONATIC WORLD
  11. สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-591-9444
 • **กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน สอบถาม และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วจึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้**
 • ยอมรับเงื่อนไขกิจกรรม / Accept for Activity